Huurovereenkomst kano

Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder, de hieronder omschreven boot:

Akkoord gegeven komen verder het volgende overeen:

Artikel 1

 1. Gedurende de tijd, dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle eventuele kosten aan het gebruik van de boot voor rekening van de huurder.
 2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de boot en/of medepassagiers zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 2

De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk, een kano/kayak huren is voor eigen risico.

Artikel 3

 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de boot met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt.
 2. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van medepassagiers of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
 3. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of medepassagiers gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de boot, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

 

Artikel 4

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de boot en opgetreden met betrekking tot de boot en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 5

Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de boot of medepassagiers daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de boot met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 6

Bij langer gebruik van de boot dan overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden.

Artikel 7 Maakt u om welke reden dan ook de route niet af en wil u worden opgehaald worden daarvoor de volgende kosten berekend. 5 euro per persoon en 5 euro per boot

 

Artikel 8

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de boot door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Waarschuwingen

 1. U dient met de boot afstand te houden van stuwen, sluizen en/of andere waterwerken. Deze kunnen gevaar opleveren voor u, uw bezittingen en de kano.
 2. Wij raden u een zwemvest aan, voor uw eigen veiligheid.
 3. Afval dient u in een vuilnisbak te gooien en niet in de natuur. Houdt Nederland schoon!
 4. Gedraagt u zich tegen medewatersporters zoals vissers, surfers en andere varenden.
 5. De artikelen 3 t/m 5 zijn op de vorige leden van overeenkomstige toepassing.

Blijf op 1,5 meter afstand, bekeuringen ivm corona zijn voor eigen rekening!